Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 เปิดหลักสูตรทบทวนการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล

ทัพเรือภาคที่ 1 ยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง จัดหลักสูตรทบทวน การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเลระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2564 ณ วัดตะกาดร่วมสุข ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด


เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ นาวาเอก กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงของชาติ และไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล ณ วัดตะกาดร่วมสุข ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีสมาชิกอาชีพประมง และอาชีพต่อเนื่องจากประมง สมัครเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 65 คน การอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และระเบียบปฏิบัติของกรมเจ้าท่า การติดต่อสื่อสารกับกองทัพเรือ ความสำคัญของ ทสปช.ในทะเล การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กฎหมายการทำประมงและการติดต่อสื่อสารกับวิทยุชายฝั่งของกรมประมง การอนุรักษ์ทรัพยากรกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งกล่าวคำปฏิญาณตามครูฝึก ทำให้ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคน ไม่เพียงแต่ได้รับความรู้จากการอบรมเพียงเท่านั้น แต่ยังได้มิตรภาพที่ดีจากครูฝึกและเพื่อนร่วมรุ่น อีกด้วย


พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ 1 ได้กล่าวให้โอวาทผ่านระบบวิดีทัศน์ว่า การดำเนินการ อบรม การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเลในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายให้ชาวประมงและผู้มีอาชีพทำการประมง ในท้องถิ่น ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่าง ๆ จว.ตราด ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน มีความรู้ทางวิชาการที่ได้รับจากการอบรมไปประกอบอาชีพให้เกิดผลดีต่อตนเองต่อเศรษฐกิจของชาติ สามารถเป็นเครือข่ายเป็นหูเป็นตาในการให้ข่าวสารกับทางราชการ ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รู้จักบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความเสียสละ และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมืองต่อไป


ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645