Input your search keywords and press Enter.

โฆษก ทร. เผย อดีต ผบ.นย. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้านประวัติศาสตร์

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2564) พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ประกาศการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ” ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคคลที่ได้ดำเนินการอนุรักษ์ ส่งเสริมสืบสาน และเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยจนเป็นที่ยอมรับในสังคมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ” ประจำปีพุทธศักราช 2564 ได้พิจารณาคัดเลือก พลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ อดีตผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้สมควรที่จะได้รับรางวัลในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์
กองทัพเรือ ขอแสดงความยินดีกับพลเรือเอกวสินธ์ สาริกะภูติ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว


ภาพ/ข่าว สนง.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
0909535645