Input your search keywords and press Enter.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สรุปผลรับฟังความคิดเห็นประชาชน จัดทำแผนพัฒนา TOD รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา

วันที่ 26 เมษายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้จัดการสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานี เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ที่โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูลสรุปผลการศึกษาโครงการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อนำมาพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมมากที่สุด

สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนในพื้นที่เขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่งหนึ่งในการต่อยอดการพัฒนารถไฟความเร็วสูง คือ การพัฒนา พื้นที่รอบสถานีขนส่ง หรือ TOD ให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม พร้อมไปกับการสร้างให้พื้นที่มีมูลค่าเศรษฐกิจ สูงขึ้น โดยแนวทางการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีขนส่งหรือ TOD  จะเป็นการวางแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยเน้นความ สมัครใจและความสนใจร่วมโครงการฯ ไม่มีการเวนคืนที่ดินของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ ในที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานี เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษฯ เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง 2  แห่ง ได้แก่ สถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา จังหวัดชลบุรี และ สถานีรถไฟความเร็วสูงฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ในส่วนของโครงการในส่วนของสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา ปัจจุบัน สกพอ.ได้มีการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา จำนวนทั้งหมด 280 ไร่ ในเขตพื้นที่ตำบลนาเกลือ และตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แบ่งได้ 3 โซน ดังนี้

 บริเวณที่ 1 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ (ขก.1) มีพื้นที่ 97 ไร่ โดยเป็นพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

 บริเวณที่ 2 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ (ขก.2) มีพื้นที่ 83 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ย่านสถานีเพื่อเป็นศูนย์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบการให้บริการสาธารณะ และธุรกิจการค้า การบริการด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

 บริเวณที่ 3 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ (ขก.3) มีพื้นที่ 100 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ย่าน

ที่พักอาศัยและศูนย์กลางพาณิชยกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตามยังได้มีแนวคิดการออกแบบและการพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์  2 ระยะ คือ

 1.ระยะสั้น (1-5 ปี) ได้แก่ โครงการศูนย์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (ITF) แบบ Mixed-Use Complex

 2.ระยะยาว (6-10 ปี) ได้แก่ โครงการ Mixed-Use ฝั่งตะวันตกของสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา ,โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับย่านพาณิชยกรรมใหม่ TOD ,โครงการศูนย์ประชุมและอาคารแสดงสินค้า (MICE) ,โครงการพัฒนาย่านที่พักอาศัยเพื่อรองรับธุรกิจบริการโดยรอบสถานี ,โครงการ Mixed-Use ฝั่งตะวันออกของสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา

   ทั้งนี้ภายหลังการประชุมครั้งนี้ ที่ปรึกษาโครงการฯ จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม นำมาปรับปรุงการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สถานีพัทยา ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากนั้นจึงเสนอ สกพอ.เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน : บริเวณสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา และเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567