Input your search keywords and press Enter.

สกพอ. เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 จัดทำแผนพัฒนา TOD รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา – ฉะเชิงเทรา

วันที่ 8 พ.ค.2566 ที่ห้องประชุม โรงเรียนบ้านรถไฟ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายวรวุฒิ มาลา ที่ปรึกษาพิเศษโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และ TOD เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 สถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา โครงการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานี เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งส่วนใหญ่คือเจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะประเด็นความสนใจในการร่วมโครงการฯ โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ เข้าร่วมประชุม

นายวรวุฒิ มาลา กล่าวว่า สกพอ. ดำเนินโครงการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษฯ (EECh) ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ “เมืองอัจฉริยะ” (Smart City) และสนับสนุนกิจการรถไฟความเร็วสูงและระบบขนส่งมวลชนระบบรางของกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ โดยต้องการพัฒนาเมืองแบบกระชับ และพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน Transit-Oriented Development (TOD) ควบคู่กัน ด้วยเหตุนี้
สกพอ. จึงได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุม และเจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการฯ ได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวร่วมที่มีความสนใจในการพัฒนาโครงการฯ ร่วมกัน

ทั้งในประเด็นรูปแบบการพัฒนาและรูปแบบการร่วมลงทุนฯทั้งนี้ในครั้งต่อไปจะมีการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ ที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรการรองรับอย่างเหมาะสม สอดคล้องตรงกับความต้องการ และรูปแบบการพัฒนาโครงการของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดต่อไปด้วย

ำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนการพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่งหนึ่งในการต่อยอดการพัฒนารถไฟความเร็วสูงให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง หรือ TOD ให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม พร้อมไปกับการสร้างให้พื้นที่มีมูลค่าเศรษฐกิจสูงขึ้น โดยแนวทางการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีขนส่งหรือ TOD จะเป็นการวางแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยเน้นความสมัครใจและความสนใจร่วมโครงการฯ โดยไม่มีการเวนคืนที่ดินของประชาชน โดย สกพอ. ได้ดำเนินการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานี เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษฯ เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง 2 แห่ง ได้แก่ สถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา จังหวัดชลบุรี และ สถานีรถไฟความเร็วสูงฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

อย่างไรก็ตามภายหลังการประชุมครั้งนี้ สกพอ.จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณารูปแบบการพัฒนาโครงการนำร่อง และรูปแบบการร่วมลงทุน ที่เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของเจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาเพื่อประกอบการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง