Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้วพร้อมทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ

วันนี้14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้วพร้อมด้วยนายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมคณะได้เดินไปตรวจเยี่ยม บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เดคคอเรชั่น จำกัด โดยมีนายสมโภชน์ โพธิสมบัติ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ โดยพูดคุยกรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สถานประกอบการ โดยทาง อบต.เขาไม้แก้วหาแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการปฏิบัติหลังตรวจหากพบว่ามีพนักงานลูกจ้างติดเชื้อโควิด 19 รวมถึงสร้างความเข้าใจในการตรวจค้นหาเชิงรุกแบบ ATK ซึ่งที่ผ่านมามีสถานประกอบการหลายแห่งดำเนินการตรวจกันเอง ยังขาดทักษะความชำนาญในการตรวจ อาจทำให้คนที่ติดเชื้อขณะตรวจหาเชื้อไม่พบ และแพร่เชื้อโรคไปยังบุคคลอื่นโดยไม่รู้ตัวทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้ นอกจากนี้ได้กำชับให้สถานประกอบการ ดูแลเรื่องสวัสดิการและด้านประกันสังคมของพนักงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเกิดการติดเชื้อโควิด- 19 ได้

ทาง นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้วได้แนะนำให้ผู้ประกอบการ

1.ให้จัดทำแผนการตรวจเชิงรุกในสถานประกอบกิจการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) พนักงานทุกคนเป็นประจำทุกเดือน โดยให้แจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมตรวจสอบด้วย

 

2.จัดทำแผนป้องกันและรับมือ กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิน 19 ภายในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยเตรียมพื้นที่สำหรับการปรับตัวในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Isolation)

 

ซึ่งนายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้กำชับและเน้นย้ำขอให้บริษัททุกบริษัท หากพบผู้ติดเชื้อห้ามส่งกลับไปยังหอพัก/บ้านพัก (Home Isolation)เด็ดขาด ให้ส่งเข้าระบบ Community Isolation (CI) หรือสถานที่ที่ทางราชการกำหนดเท่านั้น หากบริษัทใดฝ่าฝืนต้องดำเนินการตามกฎหมายทันที

 

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา / กิตติพงษ์ โนใหม่