Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว เร่งซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

วันนี้ ( 14 กันยายน 2564) นาย จำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิก อบต.ม.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังสั่งการให้ จนท.อบต.เขาไม้แก้ว เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านล่าง -บ้านสำนักยาง ม.4 ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.เขาไม้แก้ว ตามคำร้องเรียน ร้องทุกข์ เนื่องจากผลกระทบจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำถนนยุบตัวเป็นหลุม เกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นดังกล่าวจึงเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้ปกติเหมือนเดิม
ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร.038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ