Input your search keywords and press Enter.

ศรชล.ร่วมด้วยช่วยกัน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาคประมง

วันที่ 3 ก.ย.64 เวลา 10.00 น. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี (ศรชล.จว.พบ.)โดย นาวาเอก จีระ มิตรดี รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี (รอง ผอ.ศรชล.จว.พบ.) จัดกำลังพล อำนวยการให้กับโรงพยาบาลบ้านแหลม สาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำการตรวจเชิงรุกประชาชนในพื้นที่ อำเภอบ้านแหลม ณ วัดลักษณารามอำ เภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาคประมง


ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ที่สั่งการให้เพิ่มความเข้มในการดูแลและสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาคประมง