Input your search keywords and press Enter.

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 77 ครอบครัว ซอยธรรมวิทยา พิษโควิด19

วันนี้ 9 ก.ค.64 ที่โรงเรียนบ้านสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้า ส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคมดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่เสี่ยงสูงในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ซอยธรรมวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)


หลังจาก ซอยธรรมวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีในพื้นที่ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้รับผลกระทบจากการประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง จากการติดเชื้อโควิด คลัสเตอร์ ตลาดเช้าสัตหีบ เมื่อช่วงปลายเดือน มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ทาง เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ลงพื้นที่มอบเงินเยียวยา จำนวน 77 ครอบครัวๆละ 2,000บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน และทางเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชน ก้าวผ่านวิกฤตโควิด19ไปด้วยกัน


อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันตนเอง จากเชื้อ โควิด19 ให้มากขึ้น ประชาชน สวมใส่หน้าหน้ากากอนามัยอย่างมิดชิด หมั่นล้างมืออยู่บ่อยๆ ไม่ไปพื้นที่ ที่แออัด และไปในพื้นที่เสี่ยง ด้วยความห่วงใยจากใจ “เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์”


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323