Input your search keywords and press Enter.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เปิดให้ลงทะเบียนผู้มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (วัคซีนทางเลือก)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เปิดให้ลงทะเบียนผู้มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (วัคซีนทางเลือก)

<สำหรับผู้ที่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตำบลเขาไม้แก้วอย่างน้อย 1 ปี>

1. ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ “เขาไม้แก้วพร้อม” https://sites.google.com/view/khaomaikaew

2. เนื่องจากมีขั้นตอนต้องอัพโหลดไฟล์ภาพบัตรประชาชน และ ไฟล์ภาพทะเบียนบ้าน เข้าสู่ในระบบ ท่านจึงจำเป็นต้องมี

บัญชี Google Mail ในการลงทะเบียนครั้งนี้ ท่านสามารถสมัครบัญชี Google Mail ได้ที่ https://accounts.google.com/SignUp

เริ่มลงทะเบียนในวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2564

3. จุดรับลงทะเบียนโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่ต้องเตรียม (สำหรับท่านที่ลงทะเบียน ข้อ 3)

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

 

หรือสแกนผ่านQR นี้