Input your search keywords and press Enter.

ร้านอาหารในห้างพัทยา เปิดแล้วแต่ยังหงอยไม่คึกคัก


ร้านอาหารในศูนย์การค้าเมืองพัทยา ทยอยเปิดให้บริการแม้ไม่เต็มระบบ ทำภาพรวมไม่คึก แต่ผู้ประกอบการยังเข้มมาตรการป้องกันโควิด


ตามที่จังหวัดชลบุรีถูกปรับจากพื้นที่สีแดงเข้ม พื้นที่ควบคุมพิเศษและเข้มงวด เป็นพื้นที่สีแดง พื้นที่ควบคุมพิเศษ โดยอนุญาตให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร (เว้นในสถานศึกษา และสถานพยาบาล) ให้เปิดจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในลักษณะของการนั่งรับประทานที่ร้านได้ และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 23.00 น. โดยงดสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้น


วันที่ 18 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศโดยรวมการใช้บริการของประชาชนตามร้านอาหารต่างๆ ภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในเมืองพัทยา พบว่า ทุกร้านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดทั้งเรื่องจุดตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าใช้บริการ การควบคุมปริมาณคนเข้าร้าน จุดบริการแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล


ในส่วนของศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ทางผู้ประกอบการร้านอาหารที่อยู่ภายในศูนย์การค้าร้อยละ 80 ได้เปิดให้บริการ และพบว่ามีประชาชนมาใช้บริการไม่มากเท่าไรนัก ส่วนหนึ่งเพราะมาตรการควบคุมและป้องกันโรค ที่ทำให้จำนวนที่นั่งของร้านลดน้อยลง ส่วนประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยภายในศูนย์การค้าก็ยังคงมาใช้บริการตามระยะเวลาที่ภาครัฐกำหนด


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645