Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว นำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุง ออกพ่น หมู่บ้าน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก


วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต.เขาไม้แก้ว เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เขาไม้แก้ว ได้นำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุง ออกพ่นตามบ้านเรือน บริเวณห้องแถวลุงหลู หมู่ที่1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรีเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่กำลังส่งผลร้ายแรงต่อประชากรในประเทศไทยในขณะนี้

อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในชุมชน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำ โดยปิดฝาภาชนะที่ใช้เก็บน้ำ ใช้ทรายอะเบทใส่ในภาชนะที่มีน้ำหรือทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น ที่อาจมีน้ำขัง เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ไม่มีฝาปิด และป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด โดยสวมใส่เสื้อแขนขาวและกางเกงขายาว ใช้สารไล่ยุง ใช้กลิ่นกันยุง เช่น ตะไคร้ หรือสารเคมีอื่นๆ นอนในมุ้ง หากมีอาการไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ มีรอยจ้ำเลือดสีแดงตามลำตัว แขน ขา ให้รีบพบแพทย์ทันที