Input your search keywords and press Enter.

อบรมเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว พ.ต.อ.อภิชนัน วัฒนวรางกูร ผกก. สภ.ห้วยใหญ่ พ.ต.ท.พิชิต วันโน รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยใหญ่ ได้ร่วมเปิดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
ในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น

โดยเฉพาะ อาชญากรรมฟื้นฐานได้แก่ อาชญากรรมเกี่ยวกับกับการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ อาชญากรรมประทุษร้ายต่อทรัพย์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี่ ค่อนข้างรวดเร็ว มีความสบสนซับซ้อนและพัฒนารูปแบบต่างๆมากขึ้นมากขึ้น รวมทั้งปัจจัยทางธรรมชาติที่ส่งผล ทำให้เกิดอาชญากรรม อาทิ ความขัดแย้งทางสัด ปัญหาสุขภาพจิตของคนเพิ่มขึ้น โครงสร้างสังคมที่เปลี่ยน


และโครงสร้างอาชญากรรมเริ่มเปลี่ยน ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ให้ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าการกระทำความผิดอาญาในส่วนความผิดอื่น เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งกฎหมายให้อำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในแต่ละพื้นที่มีภารกิจหลายด้านทำให้กำลังไม่เพียงพอ
ในการปฏิบัติหน้าที่ การป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายรัฐบาลต้องมีการบูรการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดพื้นที่เป็นหลักมีแนวทางดำเนินการหลายแนวทาง อาทิ การป้องกันอาชญากรรมโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม กำหนดดำเนินการลดป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบลจึงจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม โดยสร้างเครือข่ายภาคประชาชนแบบ บูรณาการ