Input your search keywords and press Enter.

กองเรือยุทธการ ร่วม คิงส์ เพาเวอร์มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ แบบ NEW NORMAL


วันนี้ 30 มี.ค.64 ที่โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วย คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยา กองเรือยุทธการ มาเป็นประธานในพิธีมอบ ของขวัญ ของเล่น อุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียน โรงเรียนสัตหีบ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในรูปแบบ NEW NORMAL โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ผู้แทนจาก บริษัท คิงส์ เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คณะครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม


ด้วยวันเสาร์ที่ สองของสัปดาห์ ในเดือนมกราคม ของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ แต่เนื่องจากในปีนี้ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองเรือยุทธการ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการแจกของขวัญ ของเล่น ให้กับเด็ก และนักเรียนในพื้นที่สัตหีบ ในรูปแบบ NEW NORMAL เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน


โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ เป็นสถานศึกษาหลักที่มีบุตรหลานของข้าราชการ กองเรือยุทธการ เข้ารับการศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อทหารเรือและกองทัพเรือ


การจัดกิจกรรม ในรูปแบบ NEW NORMAL ของกองเรือยุทธการได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ยังคงให้ความสำคัญกับเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวัง และเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ตามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 ที่ว่า “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติด้วยภักดีมีคุณธรรม”


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323