Input your search keywords and press Enter.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วประชุมสรุปผลการดำเนินองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปี 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ. ห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประชุมสรุปผลการดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลระดับสามัญ และเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อดูแลทุกข์สุขของ ประชาชน ในหมู่บ้าน ตำบล โดยมุ่งเน้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม


ภายใต้การบริหารงานของ นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบาย พัฒนาท้องถิ่น สู่ความเจริญเติบโต ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละในการพัฒนา ตำบลเขาไม้แก้วอย่างมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีกินดีและมีรายได้ดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ยังออกให้บริการประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ซ่อมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยงทั้ง 5 หมู่บ้าน ,บริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง , ตัดแต่งหญ้าไหล่ทางตามท้องถนนในเขตความรับผิดชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เพื่อพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย,พ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย ที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก และรวมถึงการซ่อมแซมถนนชำรุด สัญจรลำบาก เพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัย


และในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตำบลเขาไม้แก้ว ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบเงินเยียวยาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ครอบครัวละ 1,000 บาท 900 ครัวเรือน และยังได้ร่วมกับอำเภอบางละมุงมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ โควิด-19 ประมาณ 150 ชุด


นอกจากนี้ นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นำทุนทรัพย์ส่วนตัว จัดซื้อถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาประมาณ 500 ชุด


จัดทำตู้ปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบเนื่องมาจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จัดทำตู้พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ
และได้จัดตั้งทีมปราบโควิด-19ให้บริการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่าในพื้นที่เขตความรับผิดชอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่


รวมทั้งตั้งด่านคัดกรองโควิด-19 บริเวณบ้านภูไทรและบ้านทุ่งสระแก้ว นอกจากนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ยังได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทั้ง 5 หมู่บ้าน โดยออกเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ป่วยและญาติมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพพร้อมเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าของชีพ


และทั้งหมดนี้ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงานส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน และในความพยายามมุ่งมั่นในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนตำบลเขาไม้แก้วให้มีความมั่นคงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


ภายใต้วิสัยทัศน์ เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความรู้ สาธารณูปโภคเพียบพร้อม สิ่งแวดล้อมสะอา