Input your search keywords and press Enter.

นาวิกโยธิน จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้ครอบครัวกำลังพล


นาง สุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี เปิดการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้แก่ กำลังพลและครอบครัว ข้าราชการ กองทัพเรือ ณ ลานวาสิตฐี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ชมรมภริยานาวิกโยธิน คณะนายทหาร ข้าราชการ ทหาร และประชาชน เข้าร่วมในพิธี


ตามที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้อนุมัติให้ บริษัท ชวกรจำกัด จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ในนามร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพครอบครัวของกำลังพลทหารเรือโดยจำหน่ายสินค้า ราคาชุดละ 350 บาท แต่ละชุดประกอบด้วย ข้าวสาร จำนวน 2 ถุง น้ำมันพืชถั่วเหลืองจำนวน 2 ขวด ปลากระป๋อง จำนวน 4 กระป๋อง ผงซักฟอกจำนวน 1 ถุง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 10 ซอง จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ชุด ในพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เป็นประโยชน์กับครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อยโดยตรง และสอดคล้องกับนโยบายท่าน ผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านการสวัสดิการ เพื่อให้กำลังพลชั้นผู้น้อย และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ สมาคมภริยาทหารเรือ จะนำไปเป็นประโยชน์ สำหรับกิจกรรมที่เป็นสวัสดิการของกำลังพล และกิจกรรมสาธารณกุศล ของกองทัพเรือ


นาง สุภาวดี สิทธินันทน์ กล่าวว่า ขอขอบคุณ สมาคมภริยาทหารเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และบริษัท ชวกร จำกัด ที่ให้ความกรุณามีกิจกรรมดี ๆ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด เพื่อลดค่าครองชีพ ของกำลังพลและครอบครัว ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้น เป็นสินค้าที่มีความจำเป็น ในชีวิตประจำวันของครัวเรือน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกำลังพลและครอบครัว ของกองทัพเรือ


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323