Input your search keywords and press Enter.

ผบ.ทร.เปิดการฝึกกองทัพเรือ 64 แสดงศักยภาพทางทหารในการป้องกันประเทศ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 มี.ค.64 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2564 ณ สนามฝึกกองทัพเรือหาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีพลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2564 ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกฯ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือให้การต้อนรับ

โดยกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนากำลังพลและระบบยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการทางทหารในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทย ในการเตรียมกำลังให้เกิดความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศผ่านการฝึก ทั้งนี้กองทัพเรือได้กำหนดให้หน่วยกำลังรบในทุกระดับดำเนินการเตรียมความพร้อมในระดับหน่วยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของกิจที่ได้รับจนถึงการบูรณาการกำลังขนาดใหญ่เข้าด้วยกันเพื่อฝึกการปฏิบัติการ ภายใต้สถานการณ์การฝึกตามแผนป้องกันประเทศในแต่ละด้าน โดยกำหนดแนวคิดหลักอ้างอิงจากสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดไว้ในการฝึกกองทัพเรือประจำปีซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังรบในการปฏิบัติการแล้วการฝึกกองทัพเรือยังเป็นการทดสอบแผนการปฏิบัติระบบการควบคุมการบังคับบัญชาระบบการสื่อสารและระบบการส่งกำลังบำรุงในภาพรวมตลอดจนเป็นการทดสอบการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพอีกด้วย


ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้ชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารในการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบกซึ่งจัดกำลังจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรืออาทิ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยกพลขึ้นบก และยุทธบริการกองเรือยุทธการกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการ และชมการแสดงผลงานวิจัย Static Display ทั้งนี้มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจคืออากาศยานไร้คนขับ MARCUS ที่พัฒนาและวิจัย โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ส่วนการฝึกภาคสนามและภาคทะเล กองทัพเรือ ประจำปี 2564 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2564 ในพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทย โดยกำหนดรายการฝึกที่สำคัญ คือ การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น สู้ พื้น Harpoon Block 1C การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก การฝึกยิงตอร์ปิโดจากเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ รวมถึงการการฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง บริเวณสนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี โดยได้เชิญกองทัพบกและกองทัพอากาศ จัดกำลังเข้าร่วมการฝึกตามรายการต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงคุณลักษณะและขีดความสามารถของกำลังรบ จากเหล่าทัพต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การวางแผนการใช้กำลังทางทหารและการปฏิบัติการรบร่วมที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการป้องกันประเทศในอนาคต ตามวิสัยทัศน์กองทัพไทยที่ “เป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาค ต่อไป


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323