Input your search keywords and press Enter.

โฆษก ทร.ร่วม อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมแก้ปัญหาบุกรุกที่ดิน ทร.


พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม รองหัวหน้าคณะทำงานแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินกองทัพเรือ/โฆษกกองทัพเรือ พร้อมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินกองทัพเรือ เข้าพบ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่า เพื่อประชุมหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของกองทัพเรือ

ในส่วนที่เป็นแนวเขตทับซ้อนและพื้นที่ที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ และประสานความร่วมมือในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645