Input your search keywords and press Enter.

ทร.ตรวจเข้มการลักลอบเข้า-ออก ตามแนวชายแดนทางทะเล ป้องกันโควิด 19


ระหว่าง 22-23 ก.พ.64 ที่ผ่านมา น.อ.เกียรติกูล สุวรรณ ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (ผบ.มชด) ทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วย น.อ.ศุภสิทธิ์ บูรณโอสถ รองผู้บังคับหมวดเรือ ฯ และ คณะฯ ตรวจพื้นที่ จังหวัดตราด เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 (มชด./1) และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่


โดยในวันที่ 22 ก.พ.64 ระหว่างเวลา 10.00-13.00 น. เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ร่วมประชุมหารือและมอบนโยบายให้เรือใน มชด./1 ประกอบด้วย ร.ล.กันตัง เรือ ต.81 เรือ ต.262 และ เรือ ต.270 จากนั้นรับชมการฝึกป้องกันความเสียหายการดับไฟ และการเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างหน่วยเรือกับ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกหน่วยเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติเป็นอย่างดี
ในการนี้ ผบ.มชด. ได้เน้นย้ำให้เรือทุกลำ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอธิปไตย การกระทำผิดกฎหมาย และการช่วยเหลือประชาชน และให้เน้นการป้องกันการลักลอบข้ามแดนทางทะเล ของแรงงานต่างด้าว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19


ระหว่างเวลา 15.00-17.00 น. ตรวจเยี่ยม และพบปะพูดคุยกับ ผบ.ชค.ทพ.นย.3 หน.หน่วยประสานงานชายแดนพื้นที่ตราด ฉก.นย.182 และ เรือ ต.270 ณ ห้องประชุม ชค.ทพ.นย.3 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและประสานแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยเรือที่ปฏิบัติการทางทะเลในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองทางทะเลแบบบูรณาการ ทั้งทางบกและทางทะเล
ใน 23 ก.พ.64 เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด รับฟังการบรรยายสรุป และประสานแนวทางการปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยเรือในการแลกเปลี่ยนตราทางเป้า และทดลองการสื่อสาร จากนั้นเดินทางไปตรวจสอบท่าเทียบเรืออ่าวใหญ่ และอ่างเก็บน้ำสำหรับการสนับสนุนเรือ ที่ปฏิบัติการในพื้นที่เกาะกูด และแนวแบริ่ง 211 จากหลักเขตที่ 73 ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำมีการรั่วซึมทำให้ในช่วงหน้าแล้งน้ำจืดไม่สามารถสนับสนุนหน่วยเรือ ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งเป็นปัญหาทั่วไปของชาวเกาะกูด


การสนับสนุนหน่วยเรือที่ปฏิบัติการในพื้นแนวหน้า ตามแนวชายแดนทั้งการรักษาอธิปไตย การรักษากฎหมาย รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน เป็นสิ่งที่ พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้เน้นย้ำให้ ผบ.มชด. กำชับเรือในหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด พร้อมทำหน้าที่ตลอด 24 ชม. ให้สมกับที่ “เป็นกองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ”


พลังสามัคคี พลังราชนาวี
ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645