Input your search keywords and press Enter.

กฟผ. นำสื่อมวลชนภาคตะวันออกศึกษาดูงานด้านพลังงานในภาคตะวันตก


*****โรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมกับฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำสื่อมวลชน จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.จันทบุรี กว่า 60 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานของ กฟผ. ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซ เขต 8 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน ให้ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ของโรงไฟฟ้าปางปะกง ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2 การบริหารจัดการเชื้อเพลิง การดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. โดยมีนายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง นายพงษ์พันธ์ กรวยทอง ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2 ผู้บริหารของเขื่อนศรีนครินทร์และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 มี่ผ่านมา


*****โดย นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง กล่าวว่า กฟผ. ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ภารกิจของ กฟผ.ด้วยดีตลอดมา ทำให้ประชาชนเข้าใจการทำงานของ กฟผ.โดยเฉพาะสื่อมวลชนภาคตะวันออก ที่ช่วยเผยแพร่ภารกิจของโรงไฟฟ้าบางปะกง มานานกว่า 30 ปี และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฟผ. ได้ทำหน้าที่ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กฟผ. และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของสื่อมวลชน ดังนั้นการดูงานในครั้งนี้จะทำให้สื่อมวลชนมีความรู้และเข้าใจสถานการณ์ ด้านพลังงานของประเทศมากขึ้น การจัดการด้านเชื้อเพลิง การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังความร้อน และการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ


*****นายพงษ์พันธ์ กรวยทอง ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2 กล่าวว่า โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2 อยู่ในขั้นตอนการทดสอบการเดินเครื่อง (Commissioning) โดยจะทดสอบการเริ่มต้นสตาร์ทเครื่องยนต์กังหันก๊าซ (First Fire) ในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นหนึ่งในงานทดสอบหลักสำคัญ หลังจากนั้นจะเริ่มทำความสะอาดท่อด้วยไอน้ำ และทดสอบขนาดเครื่องเพื่อจ่ายไฟเข้าระบบโครงข่ายครั้งแรก (First Synchronization) รวมถึงการทดสอบเดินเครื่องเพื่อความเชื่อมั่น (Reliability Test) จนสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564 ปัจจุบันความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ 93.5
*****สำหรับโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2 สร้างขึ้น เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง เครื่องที่ 1-2 เดิม ที่ปลดออกจากระบบไปแล้วเนื่องจากหมดอายุการใช้งาน โดยโครงการฯ เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า และใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง (Gross Capacity) 1,450 เมกะวัตต์ จะช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวงตอนล่าง โครงการฯ ได้ติดตั้งระบบควบคุมปริมาณการระบายมวลสารทางอากาศ และมีการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้านของโรงไฟฟ้าดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ภาพ/ข่าว ภาพ/ข่าว นภชนก เหมือนนามอญ พิชญ์ญา ทิพย์ศรี
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645