Input your search keywords and press Enter.

สัตหีบ จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน


*****วันนี้ 25 พ.ย.63 ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี นาย สุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี(รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดชลบุรี)มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี2563 โดยมี นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี นาง พิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบ นายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการเครือข่ายของกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชลบุรี ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจาก 11 อำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ


*****นาย ธนัท ประทุมแดง ประธาน เครือข่ายของกองทุนแม่ของแผ่นดิน กล่าวว่า การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด โดยได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินขวัญถุงพระราชทาน หรือที่เรียกว่า “ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”กองทุนละ 8,000 บาท โดยมีพระประสงค์ ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน ซึ่งมีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ เป็นกลไกแกนนำพลังแผ่นดิน ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติต และเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชลบุรี ดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี2548-2562 รวม 247 หมู่บ้านและในปี2563 มีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนฯอยู่ระหว่างรอเข้ารับเงินขวัญถุงพระราชทานฯในช่วงเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 11 หมู่บ้านจะมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ้มขึ้นเป็น 258 หมู่บ้าน/ชุมชน


*****นาย สุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน กล่าวว่า หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือกำเนิดขึ้นตามพระประสงค์ ให้พลังประชาชนเป็นแกนหลักสำคัญ ในการร่วมกัน เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด ด้วยกระบวนการสันติวิธี สร้างความรักความสมานฉันท์ และความเข้มเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านกองหุนแม่ของแผ่นดิน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันคล้าย วันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงเป็นที่นำยินดียิ่ง ที่ในวันนี้ ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในโอกาสนี้ โดยจัดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมที่แสดงออกถึงการตั้งปณิธานความดีเพื่อแผ่นดิน กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดชายหาดอ่าวดงตาลแบ่งเป็น 2 จุด คือ จุดที่ 1 เริ่มตั้งแต่ บริเวณที่ว่าการอำเภอสัตหีบ ถึงอุทยานประวัติศาสตร์ จุดที่ 2 เริ่มตั้งแต่ สะพานหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศ ยานและรักษาฝั่ง ถึง อุทยานประวัติศาสตร์ เรือของพ่อ


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323