Input your search keywords and press Enter.

รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รณรงค์ป้องกันการเกิดแผลกดทับลดอัตราผู้ป่วยในโรงพยาบาล


*****ในวันนี้ 25 พ.ย.63 พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการ รณรงค์ป้องกันการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล หรือ “SRK Stop Pressure Injury Day” เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลผู้ป่วย ญาติและตัวผู้ป่วย มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการดูแลป้องกันป่วยไม่ให้ผู้ป่วยเกิดแผลกดทับ เพื่อให้เกิดการกระตุ้น ส่งเสริม และสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับองค์กรทางการพยาบาล ในการดูแลป้องกันผู้ป่วยไมให้เกิดแผลกดทับ เพื่อลดอัตราการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล ที่ส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว ที่นับวันมีอัตราการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม ผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล ทีมพยาบาลเฉพาะทางการดูแลบาดแผลและช่องเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง หรือ ET Nurse ร่วมให้การต้อนรับและเปิดโครงการ ณ อาคารตึกอำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


*****เรือเอก หญิง ธนาพร เหรียญศรีทองคำ แพทย์ฝ่ายบริการสุขภาพ ที่ปรึกษาทีมพยาบาลเฉพาะทางการดูแลบาดแผลและช่องเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า การเกิดแผลกดทับส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายจิตใจของผู้ป่วย และครอบครัว ทำให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อร่างกายและชีวิตของผู้ป่วย อัตราวันนอนของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่ายในการักษาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การที่มีทีมพยาบาลที่มีความรู้ และมีแนวปฏิบัติทางการพบาลที่เหมาะสมกับผู้ป่วย จะสามารถช่วยลดอัตราการเกิดแผลกดทับได้ การเกิดแผลกดทับจึงเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการทำงานที่สำคัญของบุคลกร ทางการพยาบาลภายในโรงพยาบาล ดังนั้นบุคลกรทางการพยาบาลควรมี ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ในการป้องกันการเกิดแผลกดทับอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการ รณรงค์ป้องกันการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาลขึ้นในครั้งนี้ โดยใช้ชื่อว่า “SRK Stop Pressure Injury Day”


*****พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาลฯ ในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และกลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน AA ทำให้สามารถยกระดับคุณภาพบริการ และประสิทธิภาพทางการพยาบาลของโรงพยาบาลฯ ได้เป็นอย่างดี ขอให้การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการจงตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ที่จะได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป


*****จากนั้น ได้นำคณะเดินรณรงค์ไปตามหอผู้ป่วยต่างๆ พร้อมให้แพทย์พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยร่วมกิจกรรมตอบคำถาม และแจกของรางวัลให้ทีมแทพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย โดยเริ่มจาก หอผู้ป่วยวิกฤติอายุรแวชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยมี นาวาตรีหญิง ศริยา ยังศิริ หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤติอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้การต้อนรับและนำคณะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่นทั้ง ทีมแพทย์พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยรวมถึงญาติของผู้ป่วย ก่อนเดินรณรงค์ไปยังหอผู้ป่วยอื่นๆ จนครบทั้ง 13 หอผู้ป่วย ของโรงพยาบาลฯ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323