Input your search keywords and press Enter.

อำเภอสัตหีบจัดพิธี วางพวงมาลาน้อมรำลึกในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม2563


*****วันนี้ 23 ต.ค.63 นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียนนักศึกษา เหล่ากาชาด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม และประชาชน ในพื้นที่สัตหีบ จำนวนกว่า 40 หน่วยงาน ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณ หน้าที่ว่าการฯ และศาลาประชาคมประชาคมอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


*****นาย อนุชา อินทศร กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยวันที่23 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5หรือ สมเด็จพระปิยมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลายาวนานถึง43 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ ได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาการศึกษา การป้องกันประเทศจากการเป็นอาณานิคมของต่างชาติ การกำหนดมาตรฐานระบบเงินตรา การกำหนดระบบเขตการปกครอง การสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น การรถไฟ การไปรษณีย์ และการโทรศัพท์ เป็นต้น
และในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นี้ นับเป็นวันครบรอบ 109 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน ทางอำเภอสัตหีบ จึงได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช ขึ้น ณ บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ และภายในศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมาอีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323