Input your search keywords and press Enter.

นายก อบจ ชลบุรี เปิดอาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและสตรี ครบทุกมิติ


*****ในวันนี้ 21 ต.ค.63 นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และอาคารศูนย์พลูตาหลวง เดย์ แคร์ ให้บริการเท่าเทียมและดูแลทุกมิติ โดยมี พันจ่าเอก วิษณุ โตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ดร.สะถิระ เผือกประพันธ์ สส.ชลบุรี เขต 8 ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่นำคณะกลองยาวให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รพ.สัตหีบ กม.10 นำคณะแพทย์ พยาบาล พร้อมเครื่องมือแพทย์และเวชภัณท์ ให้บริการตรวจรักษาโรค และแนะนำด้านสาธารณะสุข ให้กับประชาชน ผู้ร่วมงานในวันนี้ด้วย


*****นายวิทยา คุณปลื้ม กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ พันจ่าเอก พิษณุ โตสมบัตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ที่ให้ความสำคัญและเห็นถึงความจำเป็นกับบทบาทหน้าที่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตำบลพลูตาหลวงเป็นอย่างมาก จนทำให้ได้รับคัดเลือกเป็นตำบลต้นแบบ ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ของประชากรตำบลพลูตาหลวง ด้วยการก่อสร้าง อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อเป็นอาคารสำหรับรอง รับการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ แก่ เด็ก สตรี เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


*****อีกทั้งยังให้ความสำคัญด้านการจัดระบบบริการสาธารณสุข และการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยระยะฟื้นฟูที่เป็นทั้งคนพิการและผู้สูงอายุ ด้วยการจัดสรรงบประมาณจัดทำ โครงการศูนย์พลูตาหลวง เดย์ แคร์ ไว้สำหรับเป็นสถานที่รักษา ฟื้นฟูกายภาพบำบัด และจัดสวัสดิการทางสังคมที่มีคุณภาพ และมาตรฐานแบบไร้รอยต่อ ตั้งแต่ในโรงพยาบาล จนถึงชุมชนอีกด้วย ขอแสดงความชื่นชมกับการเอาใจใส่ดูแลพัฒนา และยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องชาว ตำบลพลูตาหลวง ให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมอย่างทั่วถึง ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้อย่างเป็นระบบครบถ้วน ทุกมิติและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาว ตำบลพลูตาหลวง อย่างแท้จริง
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323