Input your search keywords and press Enter.

พุทธศานิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กว่า 1.1 ล้านบาท สำนักสงฆ์ซอยเย็นฤดี


****ในวันนี้ 18 ต.ค.63 ที่สำนักปฏิบัติธรรม ซอยเย็นฤดี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูใบฎีกา เสกชัย ปัญญาพโล หน.ที่พักสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรมซอยเย็นฤดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อขยายพื้นที่จัดซื้อที่ดินบริเวณหน้าวัด และประโยชน์อื่นฯ โดยมีเรือตรี โชติตะวัน-คุณ ปาลิกา โชติงูเหลือม และครอบครัว พร้อมแม่ชีลักษมี สิงหเสนีย์ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี


****ซึ่งบรรยาในงานทอดกฐิน สามัคคี ณ สำนักปฏิบัติธรรมซอยเย็นฤดี มีพุทธศาส นิกชน และประชาชนผู้ใจบุญมีน้ำใจนำอาหาร คาวหวาน น้ำ ขนม ในหลายประเภท มาให้บริการประชาชนที่มาร่วมในงานบุญ ได้รับประทานฟรี เป็นจำนวน กว่า 200 ร้านค้า ได้จตุปัจจัยกว่า 1.1 ล้านบาท


****พระครูใบฎีกา เสกชัย ปัญญาพโล กล่าวว่า การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง สำหรับการทอดกฐินสามัคคีของ สำนักปฏิบัติธรรมซอยเย็นฤดี ในครั้งนี้มีความประสงค์ ที่ซื้อที่บริเวณหน้าวัดเพื่อขยาย พื้นที่ภายในสำนักปฏิบัติธรรม ให้กว้างใหญ่กว่าเดิม ทังนี้ก็ไว้ให้ประชาชน ผู้ที่มาแวะเวียนมาทำบุญ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ในวันนี้ยอดเงินในการทอดทอดกฐิน สามัคคี ในวันนี้ ทั้งหมด 1,171,189บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ขออนุโมทนา กับทุกท่าน ทุกคนที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทอด กฐินสามัคคี ทุนทรัพย์จะได้ นำไป ซื้อที่บริเวณหน้าวัดเพื่อขยาย พื้นที่ภายในสำนักปฏิบัติธรรม ให้แล้วเสร็จต่อไป ขออนุโมทนา

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323