Input your search keywords and press Enter.

ม.อ. ยกระดับวิสาหกิจชุมชนจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล

ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา ผศ.ดร. จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดี ฝ่ายกฎหมาย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-30 กรกฎาคม 2565

ผศ.ดร. จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดี ฝ่ายกฎหมาย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เน้นการพัฒนากำลังคนทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน จึงได้กําหนดดำเนินโครงการพันธกิจ ม.อ. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม

ดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบโจทย์การใช้งานและพัฒนาทักษะของบุคลากรในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น รวมถึงกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ทั้งกิจการทั้งขนาดใหญ่ หรือขนาดกลาง ขนาดย่อม ศูนย์วิจัยระบบรู้จักหรือเข้ามาใช้ระบบแพลตฟอร์มที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตโนมัติอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้น

 

ทั้งนี้ภายในกิจกรรม จะเป็นงานแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการจากภาคใต้และภาคตะวันออกมาออกบูธจำหน่ายสินค้าจำนวน กว่า28 บูธ  และกิจกรรมนิทรรศการ DIGITAL WORLD TO METEVERSE 2022