Input your search keywords and press Enter.

เลขามูลนิธิพระมหาไถ่พัทยา เข้าพบนายกเมืองพัทยา

เลขามูลนิธิพระมหาไถ่พัทยา เข้าพบนายกเมืองพัทยา ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อเท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง”
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

เวลา 09.30 น.   ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยาดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมคณะบริหารมูลนิธฯ เข้าพบ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เรื่องขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อเท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง” โดยมี นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ ที่้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการระดับดีมาก จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา จัดหางาน ส่งเสริมอาชีพ และธุรกิจเพื่อสังคม นอกจากนั้นยังได้รณรงค์และผลักดันเพื่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ การจัดปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยความสะดวกต่อคนพิการและการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของสังคมที่มีต่อคนพิการผ่านสื่อทุกรูปแบบ

โดยมีเครือข่ายการทำงานทั้งในและต่างประเทศมูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อเท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง” โดยจะจัดในระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรีและโดยการสัมมนาในครั้งนี้นั้นเป็นแบบ Onsite และ Online ซึ่งมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การสัมมนาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องอาชีพและการจ้างงานคนพิการในโลกที่ ปั่นป่วน (Jobs and Employment of People with Disabilities in a Disruptive World) การแสดงนิทรรศการด้านอาชีพคนพิการ และกิจกรรมตลาดนัดของดีเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงศักยภาพด้านอาชีพและการจ้างงานคนพิการทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

ในการนี้มูลนิธิฯ ขอรับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อเท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง” ทั้งได้เรียนเชิญเมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพร่วมและให้เกียรติร่วมกล่าวต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดการสัมมนา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา…….

 

❤️ #BETTERPATTAYA

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้