Input your search keywords and press Enter.

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ รับมอบสิ่งของส่งต่อ ร้านมัจฉากาชาดการกุศล จังหวัดชลบุรี


ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาด คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรมเพื่อรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สำหรับนำไปออกร้านมัจฉากาชาด ในงานประจำปีจังหวัดชลบุรี 2565 ระหว่าง วันที่ 11-19 เม.ย.65 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี


โดยสิ่งของที่ได้รับบริจาคจะนำไปเป็นของรางวัล ในการออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2565 โดยการจัดงานวันรวมน้ำใจ เพื่อรับบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆ นำมาจัดสรรเป็นรางวัล ในการออกร้าน มัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 เพื่อจัดหารายได้มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ คนชรา และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645