Input your search keywords and press Enter.

เตรียมจัดหาตำราเรียนและเอกสารประกอบการเรียน ปี 3565 ร.ร.ดัง สตรีวัดระฆัง


ที่ปรึกษาโฆษก ทร./ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สตรีวัดระฆัง พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การจัดหาตำราเรียน รร.สตรีวัดระฆัง


พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง/ที่ปรึกษาโฆษกกองทัพเรือ และ นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1/2565 โดยมีประเด็นสำคัญ เพื่อจัดหาตำราเรียนและเอกสารประกอบการเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ณ ห้องประชุม สราญชล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645