Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อกันโรคไข้เลือดออก

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วพร้อมด้วยนายบัญชา อุดง นายมโนธัช กีทีปกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้แก้วทั้ง 5 หมู่ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในจุดเสี่ยงสัมผัส บริเวณโรงเรียนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง บุตรหลาน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดการเรียนการสอนที่กำลังจะถึงนี้ และยังได้ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า โรงเรียนบ้านภูไทร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว เนื่องจากที่ผ่านมา มีการปิดการเรียนการสอนช่วงระยะเวลานาน ทำให้ไม่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และมีฝนตกต่อเนื่องมีน้ำขัง จึงอาจกลายเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายได้