Input your search keywords and press Enter.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว แถลงนโยบายต่อสภา อบต.เขาไม้แก้วในการประชุมสภา ชูแผนพัฒนา 6 ด้าน เพื่อสร้างความสมดุลย์ 4 ปีข้างหน้า

 

เมื่อเวลา 90.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากวันที่ 3 ก.พ.2565 ที่ผ่านมา

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ครั้งแรกไปแล้ว โดยทาง กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ซึ่งมีนายจำเนียร กีทีปกูล เป็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และสมาชิกสภา อบต. อีกจำนวน 6 คน พร้อมทั้งได้มีการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ โดยที่ประชุมมีมติเสนอชื่อ นายวิรัตน์ ยังถาวร ให้นั่งแท่นเป็นประธานสภา อบต. และรองประธานสภาเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ นายวิรัตน์ ยังถาวร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้เปิดประชุมสภาเทศ อบต.เขาไม้แก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมครบองค์ประชุมทั้ง 6 คน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมสภาฯ หลังเปิดประชุมสภาฯ นายจำเนียร กีทีปกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ เกี่ยวกับนโยบาย เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวตำบลเขาไม้แก้ว อย่างทั่วถึง ภายใต้กรอบนโยบาย 6 ด้าน ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลในสมัยที่แล้ว โดยส่วนหนึ่งจะเป็นการสานต่อนโยบายการทำงานที่ได้วางรากฐานไว้อย่างดี และได้ดำเนินการก้าวหน้าลุล่วงไปแล้วในระดับที่น่าพอใจ สำหรับแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมนโยบายในระยะ 4 ปีข้างหน้า โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็น อบต. แห่งความสุขอย่างแท้งจริงทั้ง 6 ด้านดังนี้คือ นโยบายเร่งด่วน

,นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ,นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ,นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ,นโยบายด้านการพัฒนาสังคม ,นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว และนโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลัก 6 ประการ คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ยังกล่าวว่าเพิ่มเติมอีกว่า ได้กำหนดนโยบายการบริหารงาน อบต.เขาไม้แก้ว ด้วยการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “สานงานต่อ ก่องานใหม่” อย่างต่อเนื่องและเป็นเป้าหมายสูงสุดในการที่จะแก้ไขปัญหาของตำบลเขาไม้แก้ว ซึ่งจะพัฒนางานในทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็ว และดีที่สุด ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องตรงตามความต้องการและเหมาะสมของท้องถิ่น โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตำบลเขาไม้แก้ว ที่มาจากการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชาคมที่เกิดจากความต้องการของทุกภาคส่วนทั้งประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนชาวตำบลเขาไม้แก้ว ให้รุ่งเรือง เฟื่องฟู อีกวาระหนึ่ง ภายหลังเลิกแถลงนโยบายต่อสภา มีข้าราชการ ได้นำช่อดอกไม้มอบให้นายจำเนียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สามารถนำทีมกลับเข้ามาบริหารตำบลเขาไม้แก้วอีกสมัย