Input your search keywords and press Enter.

ฝึกฝนให้ชำนาญ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วนำพนักงานพัฒนาศักยภาพป้องกันระงับอัคคีภัย

วันนี้ 8 ธ.ค.64 นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ และ กองช่าง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จำนวน 30 นาย เข้ารับการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่องสถานที่ และ วิทยากรจากงานป้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายนที ดิษฐบรรจง ปลัดเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานดับเพลิง งานเทศกิจ และ กองช่าง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเกิด เหตุอัคคีภัย ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ ถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ให้สามารถปฏิบัติงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า ปัจจุบันเหตุสาธารณภัยและเหตุอัคคีภัยนั้นได้เกิดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเราจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์ที่พร้อมมีความทันสมัยและกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ ประชาชนและหน่วยงานราชการสูงที่สุด เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงได้จัดทำ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ของพนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม เกิดทักษะ เพิ่มพูนความความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องมีความพร้อมที่จะรองรับกับภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งสามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ