Input your search keywords and press Enter.

ศรชล. ร่วม กรม ทช. นำ 30 นักดำน้ำ เก็บขยะชายฝั่งและใต้ทะเลจุดจมเรือช้าง

วันที่ 6 ธ.ค.64 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จว.ตร.) และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด (ศคท.จว.ตร.) มอบหมายให้ ร.อ.นาวิน ศิลปวิทยากรณ์ จนท.ยุทธการและการข่าว และนางสาว อมรวรรณ ผุดวรรณา จนท.ประสานงาน ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กรม ทช.) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด จัดกิจกรรมในด้านการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล “เก็บขยะตามแนวปะการังใต้ทะเลและผูกทุ่นเรือช้าง”
กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนนักดำน้ำจากหน่วยปฏิบัติการรบพิเศษของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182


(ฉก.นย.182) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) กองทัพเรือ ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสา ชมรมกลุ่มอนุรักษ์ทะเลระยอง จำนวน 30 คน ร่วมกันปฏิบัติงานใต้น้ำที่ความลึกสุด ประมาณ 30 เมตร จากท้องทะเล เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ผูกทุ่นจอดเรือ และเก็บขยะตามแนวปะการังชายฝั่ง ณ บริเวณ จุดจมเรือช้าง (เรือหลวงช้างในอดีต) และหมู่เกาะช้าง จ.ตราด


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ชุมชนร่วมมือกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรในทะเล เป็นการส่งเสริมชุมชนและประชาชนโดยทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมสำหรับ ภารกิจผูกทุ่นจอดเรือและเก็บขยะชายฝั่งและใต้ทะเลในครั้งนี้ จะสามารถเป็นจุดจอดเรือสาธารณประโยน์ ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของชาติ ควบคู่กับการตระหนักรู้ ในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของชาติ ในอนาคตสืบต่อไป