Input your search keywords and press Enter.

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 18

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเข้มงวด


กองทัพเรือ เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายนอกกองทัพเรือ เกิดประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มมวลชน เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ พร้อมเพิ่มความรับรู้ข้อมูลของภาคประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญทางทะเล โดยเป็นการอบรมหลักสูตรร่วมระหว่างข้าราชการและพลเรือน ซึ่งจะเปิดให้ข้าราชการพลเรือนและผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกับนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพเรือ และเหล่าทัพอื่นที่ชั้นยศไม่ต่ำกว่านาวาเอก หรือเทียบเท่า


สำหรับผู้เข้าอบรม หลักสูตร พสบ.ทร.รุ่นที่ 18 มีจำนวนทั้งสิ้น 97 คน โดยแบ่งเป็นข้าราชการกองทัพเรือ 20 นาย ข้าราชการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2 นาย ข้าราชการพลเรือนและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ 8 ขึ้นไป จำนวน 2 คน และบุคลากรจากภาคเอกชนระดับผู้บริหาร และเจ้าของกิจการ จำนวน 73 คน ทั้งนี้การจัดอบรม จะมีการบรรยายให้ความรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากส่วนราชการและสถาบันต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการสัมมนา อภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ในพื้นที่ของกองทัพเรือ จะใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ รวมจำนวน 16 วัน ภายใต้มาตรการรักษาระยะห่าง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 แบบ ATK ในทุกสัปดาห์ที่เข้ารับการอบรม


ทั้งนี้ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร พสบ.ทร.ในรุ่นที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2551 อีกด้วย