Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดการประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1

พลเรือตรี สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1/เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 (ระดับผู้ปฎิบัติ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยองอำเภอเมือง จังหวัดระยอง


การประชุมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2562 – 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องของหน่วยต่าง ๆ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2565 ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคย และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยาระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด