Input your search keywords and press Enter.

ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ เปิดปฐมนิเทศ ครู-อาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 ต.ค.64 พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศ ครู-อาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องบรรยายรวม อาคาร 10 ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมี พลเรือตรี กิตติพงษ์ แดงมาศ หัวหน้าฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ ให้การรับรอง และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จากนั้นผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ กล่าวเปิดฯ และรับฟังการบรรยายพิเศษจาก พลเรือเอก สำเภา พลธร ในหัวข้อ เรื่อง เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนนายเรือ


ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่รัฐบาล กำหนดอย่างเคร่งครัด


สำหรับ โครงการปฐมนิเทศ ครู – อาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ วัตถุประสงค์ ปณิธาน หลักสูตร โรงเรียนนายเรือ การจัดการเรียนการสอน ครู-อาจารย์ ปฎิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2564 ตารางการปฏิบัติประจำวันของนักเรียนนายเรือ การตระหนักในการทำหน้าที่ ครู-อาจารย์ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนนายเรือ ที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของนักเรียนทหาร และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่าง ครู-อาจารย์ ในหัวข้อ แนวทางการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนนายเรือ ให้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ ครู-อาจารย์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโรงเรียนนายเรือ ในด้านการพัฒนานักเรียนนายเรือ ทั้งในภาควิชาการอุดมศึกษา วิชาชีพทหารเรือ และพัฒนาภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรมของ นักเรียนนายเรือ ซึ่งฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ ถือเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของโรงเรียนนายเรือ ในการสร้างนักเรียนนายเรือ ที่จะจบไปเป็นนายทหารสัญญาบัตร อันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ ที่มีความรู้ มีความเป็นผู้นำ และมีจริยธรรม สมดั่งคำที่ว่า “ร่วมใจสร้างรากแก้วให้เข้มแข็ง เป็นแรงขับทัพเรือสู่เป้าหมาย”