Input your search keywords and press Enter.

ประชุมหา แนวทางแก้ไขผลกระทบ สร้างเรือแหลมฉบัง เฟส 3

การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 ชี้แจงแผนการสำรวจและรับฟังข้อคิดเห็น ก่อนการสำรวจโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3


วันที่ 15 ต.ค.64 ที่ห้องประชุมโรงแรม ฮาร์ดร็อค พัทยา จ.ชลบุรี การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 ชี้แจงแผนการสำรวจและรับฟังข้อคิดเห็น ก่อนการสำรวจโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ให้แก่กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวซ้องในพื้นที่ศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป


ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนการสำรวจทางทะเล ก่อนการสำรวจ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อแนวทางทางการวางแผนการสำรวจทางทะเลเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง ซึ่งทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะนำไปพิจารณา ประกอบปรับปรุงแผนงานให้มีความสมบูรณ์ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะผู้แทนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันการท่าเรือแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 เพื่อขยายขีดความสามารถและศักยภาพในการส่งออกของประเทศไทย ให้มากขึ้น


ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 62 การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งแรกเพื่อเก็บข้อมูลในการคาดการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว หากพบว่าโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เกิดผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ ก็จะให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย ดำเนินการหาแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมต่อไป
และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง การท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงได้จัดให้มีการศึกษาการทับถมของตะกอนและการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มเติมทั้ง อ่าวบางละมุง อ่าวนาเกลือ และหาดพัทยา ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนการสำรวจทางทะเลเป็นครั้งแรก ก่อนจะจัดให้มีอีกครั้ง ในครั้งที่ 2 ประมาณต้นปี 65