Input your search keywords and press Enter.

ผบ.โรงเรียนนายเรือ แถลงเจตนารมณ์ และมอบนโยบายประจำปี งป.65

ผบ.โรงเรียนนายเรือ แถลงเจตนารมณ์ และมอบนโยบายประจำปี งป.65 แก่หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายเรือ มุ่งเน้นการสร้างนักเรียนนายเรือ เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยให้ 3 เสาหลักร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสู่เป้าหมาย “ร่วมใจสร้างรากแก้วให้เข้มแข็ง เป็นแรงขับทัพเรือสู่เป้าหมาย”


วันที่ 8 ต.ค.64 พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ได้แถลงเจตนารมณ์และมอบนโยบายผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ประจำปี งบประมาณ 2565 แก่กำลังพลโรงเรียนนายเรือ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 10 ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด


โดยนโยบายของ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือและ นโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ตามแผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โรงเรียนนายเรือและแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนนายเรือประจำปี งบประมาณ 2565 สำหรับใช้ขับเคลื่อน 3 เสาหลักของโรงเรียนนายเรือ ได้แก่ กองบัญชาการและส่วนสนับสนุน ฝ่ายศึกษา และกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ ในการปฎิบัติภารกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนนายเรือ โดยเทคโนโลยี ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อไปสู่เป้าหมายการหล่อหลอมให้นักเรือนายเรือ เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้นำ เพรียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฎิบัติหน้าที่ให้กับกองทัพเรือ รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์


โดยนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี 2565 จะขับเคลื่อน 3 เสาหลัก ในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนนายเรือร่วมกัน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ ที่ว่า “โรงเรียนนายเรือ จะเป็นสถาบันผลิตนายทหารเรือ ที่เป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และปณิธานของโรงเรียนนายเรือ ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ประกอบด้วย นโยบายจำนวน 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายด้านการศึกษา นโยบายด้านการสร้างภาวะผู้นำ และลักษณะทหาร นโยบายด้านการบริหารจัดการ นโยบายด้านกำลังพล นโยบายด้านสวัสดิการและสุขภาพ และนโยบายด้านพิเศษ โดยเสาหลักทั้ง 3 เสา จะต้องยึดถือและนำไปปฏิบัติร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง ให้เกิดผลดังคำกล่าวที่ว่า “ร่วมใจสร้างรากแก้วให้เข้มแข็ง เป็นแรงขับทัพเรือสู่เป้าหมาย”


หลังจาก ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ แถลงนโยบายเสร็จเรียบร้อย ได้เชิญชวนให้กำลังพลทั้งหมดร่วมกันร้องเพลงพระนิพนธ์ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อันได้แก่เพลงดาบของชาติ เพลงดอกประดู่และเพลงเดินหน้า กับทั้งร่วมร้องเพลงมาร์ชธงสามสมอ เป็นเพลงสุดท้าย เป็นอันจบการแถลงนโยบายผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือประจำปี งบประมาณ 2565
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645