Input your search keywords and press Enter.

ผอ.ศรชล.จว.ตราด ขอบคุณหน่วยงานที่ปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานอื่นและ ปชช.

นาย ภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดตราด ตรวจเยี่ยม ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ( ศรชล.) จังหวัดตราด และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (ศคท.)จังหวัดตราด


โดยมี นาวาเอก น.อ.นฤพนธ์ วิไลธัญญา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดตราด และ นาวาเอก เสก​สรรค์​ สุขศรี หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดตราด พร้อมข้าราชการ ฯ ร่วมให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “ ขอขอบคุณข้าราชการทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน จนสามารถทำให้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราดบรรลุผลสำเร็จด้วยดี จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน ในพื้นที่และประชาชนโดยทั่วไป และขอให้ดำรงความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราดต่อไป “
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นหน่วยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในระดับจังหวัด มีภารกิจ และหน้าที่ในการบูรณาการงานด้านความมั่นคงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งในจังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเล มีพื้นที่ทางทะเล และมีทรัพยากรทางทะเลที่มีความสำคัญ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ กิจกรรมทางทะเล และมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยตลอดปีที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด มีผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม สามารถบูรณาการหน่วยต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญเช่น การจัดกิจกรรม “ ศรชล.ร่วมอนุรักษ์ทะเลตราด กับเรือหลวงช้าง “ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล และ การจัดตั้ง “ ศูนย์ควบคุมเรือประมงจังหวัดตราด ในสถานการณ์ โควิด-19” ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในภาคเรือประมง ได้เป็นอย่างดี