Input your search keywords and press Enter.

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญกำลังพลของเรือในกองเรือยุทธการ ที่ออกปฏิบัติราชการชายแดนในพื้นที่หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1

พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลของกองเรือยุทธการ ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะต่างๆ ของเรือที่ปฏิบัติราชการในหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ในการนี้ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ นาวาเอก ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 /รอง ผบ.มชด. พร้อมด้วย นาวาเอก ตติศักดิ์ กอประเสริฐ รอง เสธ.มชด. นาวาเอก เอกราช เครือชะเอม หก.กบ.มชด. และ นาวาเอก ปฏิรูป อยู่พรหม ผบ.มชด./1 ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของ มชด./1 และตอบข้อซักถาม ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด เมื่อ 16 กันยายน 2564


โดย พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้มอบโอวาทแก่กำลังพล พร้อมกล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของเรือใน มชด. ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น มชด. ถือได้ว่าเป็นหน่วยเฉพาะกิจที่มีความสำคัญยิ่งหน่วยหนึ่งของกองทัพเรือ ดังนั้นเรือต่างๆ ที่ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การควบคุมทางยุทธการของ มชด. ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อประเทศชาติ แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่รับผิดชอบ มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่พื้นที่ทางทะเล ยังคงมีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สินค้าหนีภาษี การทำประมงรุกล้ำน่านน้ำ รวมทั้งปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้ความมุ่งมั่นและเสียสละ รวมทั้งมีความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตอย่างยิ่งในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งนอกเหนือจากภารกิจในการปกป้องอธิปไตยและการรักษากฎหมายแล้ว ยังมีหน้าที่รับผิดชอบอีกหลายด้าน โดยเฉพาะการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเรือใน มชด. ยังคงปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความสามัคคีเสมอมา เปรียบดัง “พลังสามัคคี พลังราชนาวี” ที่ทุกนายร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วง มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงให้แก่กองเรือยุทธการ และกองทัพเรือ สร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยดี ตลอดมา