Input your search keywords and press Enter.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ตามโครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อนประจำปีงบประมาณ 2564 

วันนี้ 16 กันยายน 2564 13.30 น. ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายมนูล วรสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นางสาวพิชญา จันทร์เจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายเจษฎาคลองยุติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 1,000 บาท และถุงยังชีพ จำนวน 40 ครัวเรือน

ซึ่งการมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพได้และรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้มาลงทะเบียนรับการช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านการพิจารณา