Input your search keywords and press Enter.

ผวจ.ชลบุรี ปล่อยพันธุ์กุ้งแชร์บ๊วย 5 แสนตัว และมอบโล่เกษตรกรดีเด่นวันประมงแห่งชาติ ปี 2564

วันนี้ 14 ก.ย.64 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งแชร์บ๊วย จำนวน 5 แสนตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชายฝั่งชลบุรี และมอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณด้านการประมงดีเด่นประจำปี 2564 แก่ นางสาวนุชจรี บุญมี เกษตรกรดีเด่น (ระดับประเทศ) สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ บริเวณชายหาดบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


โดยมี นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ นางศศิวิมล เปาสิวัฒย์ ประมงจังหวัดชลบุรี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 8 ชลบุรี นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ นาย ยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมตรี ตำบลเกล็ดแก้ว พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก.สภ.สัตหีบ ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ประมงพื้นบ้านบางเสร่ และพี่น้องชาวประมง พร้อมเรือประมงพื้นบ้าน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในวันนี้


ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการทำอาชีพประมง สร้างขวัญ กำลังใจในการประกอบอาชีพของชาวประมง และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ พร้อมกับขอความร่วมมือชาวประมงและประชาชน งดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี


นายภัครธรณ์ เทียนไชย กล่าวว่าสัตว์น้ำถือเป็นอาหารโปรตีนที่ เป็นประโยชน์และมีอยู่ทั่วไปสำหรับประชาชนเพื่อการบริโภค นอกจากนี้สัตว์น้ำบางชนิดยังเป็นสินค้าส่งออก นำเงินตราเข้าประเทศ ดังนั้นอาชีพการทำการประมง นับเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ และที่สำคัญความตระหนักถึงคุณค่า ของทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการที่ทุกคนงดเว้นการจับสัตส์น้ำเพียงวันเดียว 21 กันยายน ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดชลบุรีและกรมประมงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืน ตลอดไป