Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เขตอ่าวไทยตอนบน 11 จังหวัด 2 เขตปกครองพิเศษ ครั้งที่ 2/2564

พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ และประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 ได้เป็นประธานในการเปิดประชุมคณะกรรมการ โดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วม ดังนี้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และกรมกิจการชายแดนทหาร รวมถึงผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด และผู้แทนจาก กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ณ ห้องประชุม โรงแรมหาดทราย รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชุมพร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงพร้อมทั้งรับแผนงานโครงการที่สามารถร่วมบูรณาการตามแผนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง เพื่อให้การบริหารการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาต่างๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งต้องติดตาม พัฒนา ขยายผล ประเมินผล ในห้วงปีที่ผ่านมา จนกว่าภารกิจจะบรรลุผลสำเร็จ


พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของปี 2564 เพื่อเป็นการบูรณาการสรรพกำลังในเขตรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 ขอให้ทุกหน่วยงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้มติที่ประชุมวันนี้เป็นประโยชน์สูงสุด เกิดแนวทางในการขับเคลื่อนที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ได้แบบบูรณาการ คุ้มค่ากับงบประมาณที่สูญเสีย ส่งผลให้พื้นที่ในจังหวัดชายทะเล 11 จังหวัด รวมทั้ง กรุงเทพฯ และเมืองพัทยา มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกรูปแบบ มีความสามัคคี พออยู่พอกิน เพิ่งตนเองได้ ชุมชนมั่นคงปลอดภัย นำมาสู่ประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนสืบไป