Input your search keywords and press Enter.

กฟผ.มอบเสื้อชูชีพ 200 ตัว เงิน 50,000 บาท สนับสนุนอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1

ทัพเรือภาคที่ 1 รับมอบเสื้อชูชีพ จำนวน 200 ตัว พร้อมเงินจำนวน 50,000 บาท จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อสนับสนุนให้แก่ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 ในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 30 สิงหาคม 2564 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ พลเรือตรี อภิชัย สมพลกรัง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วย นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน ผู้อำนวยการกองข่าวทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนรับมอบเสื้อชูชีพ จำนวน 200 ตัว พร้อมรับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย นางสุภาวิณี นาควิเชตร หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์ (มปส.-ปส.) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค.-ปส.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


การรับมอบเสื้อชูชีพ พร้อมด้วยเงินในครั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มอบให้ทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อสนับสนุนให้แก่ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 ตามโครงการสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเทิดพระเกียรติ ระยะที่ 3 ซึ่งอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม เป็นหนึ่งในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสื้อชูชีพ จำนวน 200 ตัว ที่ได้รับมอบในครั้งนี้ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 จะนำใช้ไปทดแทนเสื้อชูชีพที่เก่าและเสื่อมสภาพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำแก่ประชาชนทั้งในระหว่างการเดินทาง และการเยี่ยมชมอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 อีกทั้งจะนำเงินจำนวน 50,000 บาท ไปปรับปรุงโครงสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเทิดพระเกียรติ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมใต้ทะเล ณ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 ตามเจตนารมณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต่อไป