Input your search keywords and press Enter.

ชลบุรี เตรียมกระจายวัคซีนสลับในกลุ่มคนอายุต่ำกว่า 60 ปี และมาตรการลงชุมชน ฉีดให้ผู้สูงอายุติดเตียงทุกอำเภอ ควบคู่วัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัด ประเมินสถานการณ์ ควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด-19 และแผนกระจายฉีดวัคซีนลดการติดเชื้อ โดยนายอภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ยอมรับอัตราการติดเชื้อสูงเกินพันรายต่อวันติดต่อมา 3 สัปดาห์ ยอดรวมสะสมขณะนี้กว่า 5 หมื่นคน ที่พบเป็นไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ร้อยละ 80 ซึ่งระบาดเชื่อมโยงเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ทำงาน ที่พักอาศัย ครอบครัว และคนใกล้ชิด สำหรับมาตรการบับเบิ้ล แอนด์ ซีลได้รับความร่วมมือ 59 แห่ง ใน 25 แห่งควบคุมสำเร็จประมาณ 5-6 พันคน คงเหลืออยู่ 23,456 คน ซึ่งหากไม่มีมาตรการจะระบาดมากกว่าเท่าตัว ขณะนี้จำเป็นต้องเร่งกระจายฉีดวัคซีนให้มากที่สุด แม้อัตราติดเชื้อจะยังสูงรายวัน ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม ได้จัดสรรฉีดวัคซีนในเข็ม 1 จำนวน 601,919 เข็ม เข็ม 2 จำนวน 196,044 เข็ม รวม 797,963 เข็ม คิดเป็นร้อยละ 51 ตามทะเบียนราษฎร์ชลบุรี 1.566 ล้านคน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 608 กลุ่ม เพียงร้อยละ 22.49 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เสียชีวิตมีอาการหนักมากที่สุด โดยเตรียมให้ รพ.สต.ทุกแห่งลงชุมชนบ้านผู้สูงอายุติดเตียงให้เข้าถึงวัคซีนฉีดสลับ เข็มแรกซิโนแวคและเข็มสองแอสตราเซเนก้าห่างกัน 3 สัปดาห์ ซึ่งภูมิคุ้มกันจะขึ้นเร็วถึง 3 เท่า จากวัคซีนชนิดเดียวกันสองเข็ม พร้อมเตรียมฉีดในกลุ่มอายุ 40-50 ปี 2.6 แสนคน และอายุ 50-60 ปี 2.1 แสนคน ที่ยังรอรับวัคซีนลดปัญหาการด้อยค่าวัคซีนซิโนแวคจากกระแสโซเชียล จนเกิดปัญหาไม่เข้ารับการฉีด ขณะที่วัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์กรปกครองท้องถิ่นได้จัดทำทะเบียนรายชื่อไว้ อาจจะต้องรอให้หน่วยรับฉีดของโรงพยาบาลต่างๆ จัดคิวหรือช่วงเวลาให้บริการ ควบคู่ไปกับวัคซีนหลักของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งกลุ่มใหม่และกลุ่มเก่าที่เตรียมฉีดเข็มสอง ให้แล้วเสร็จในวันที่ 30-31 สิงหาคมนี้