Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม

วันนี้ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วย นายอุทัย อยู่กรุด สว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา (หัวหน้าจุดเขาไม้แก้ว)ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว (ตามคำร้องขอของญาติผู้ป่วย) เพื่อเป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ลดความเลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล ในชุมชน ช่วยให้ชาวบ้านได้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น