Input your search keywords and press Enter.

“บริษัท อันไท่ คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด” มอบเงินสมทบใช้จ่ายในภารกิจพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และศูนย์พักคอยตำบลเขาไม้แก้ว

วันนี้ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว รับมอบเงินจำนวน 20,000 บาท จาก Mr.Zhang Wei Li เพื่อใช้จ่ายในภารกิจพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วและใช้จ่ายในศูนย์พักคอยตำบลเขาไม้แก้ว ที่ทาง อบต.เขาไม้แก้ว จัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ โดยจะเปิดให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ที่ไม่พร้อมจะดูแลตัวเองที่บ้าน และผ่านการประเมินจากโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยมาพักคอยดูอาการก่อน รวมทั้งแยกตัวผู้ป่วยออกจากครอบครัว