Input your search keywords and press Enter.

องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง แจ้งการเปิดลงทะเบียนวัคซีนทางเลือก“ชิโนฟาร์ม” สำหรับผู้ที่พักอาศัยในเขตตำบลพลูตาหลวง

ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. หรือ จนกว่าจะครบจำนวน
ผู้ที่ต้องการลงทะเบียน สามารถ ลงทะเบียนผ่าน Google form นี้ หรือ ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง
ข้อมูลต้องครบถ้วน ดังนี้
– เลขบัตรประจำตัวประชาชน / ชื่อ – สกุล / เพศ / อายุ / วันเดือนปี เกิด / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์มือถือ
– หมู่โลหิต / น้ำหนัก / ส่วนสูง / โรคประจำตัว / อาชีพ / กลุ่มเป้าหมาย ที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนด
หลักเกณฑ์ผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้
1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
2. ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
3. เป็นผู้ที่พักอาศัยในเขตตำบลพลูตาหลวง
4. ไม่มีประวัติการรับวัคซีนอื่นมาแล้ว
5. กรณีเคยจองวัคซีนกับหน่วยงานอื่น หรือ ในหมอพร้อม ให้ยกเลิกการลงทะเบียนนั้นๆ ก่อนลงทะเบียนกับ อบต.พลูตาหลวง
6. ต้องไม่มีผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด-19 หรือ เคยติดเชื้อโควิด-19 แล้วรักษาหาย อย่างน้อย 3 เดือน
เอกสารที่ต้องเตรียมมาลงทะเบียนที่ กองสาธารณสุข ฯ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หมายเหตุ
ให้โทรสอบถามวันและเวลา ฉีดวัคซีนฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ได้ที่เบอร์ 038-245529 ต่อ 116 ในวันและเวลาราชการ หรือ ติดตามทาง เพจ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง