Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (10 ส.ค 2564) เวลา 09.30 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต เขาไม้แก้ว พร้อมตัวแทน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.เขาไม้แก้ว มอบถุงยังชีพสร้างขวัญกำลังใจและแสดงความขอบคุณให้กับผู้ให้ความร่วมมือกักตัวเอง 14 วันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วโดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ จึงทำให้มีประชาชนบางส่วนที่อาจได้สัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย จำเป็นต้องกักตัวเอง ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยการมอบถุงยังชีพนี้จะได้กระจายไปยังผู้

กักตัวทุกครอบครัวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จะดูแลต่อเนื่องจนกว่าการกักตัวจะเสร็จสิ้นครบถ้วน 14 วัน