Input your search keywords and press Enter.

ศรชล.ลงพบปะชาวประมง กรณีพบว่าสัตว์น้ำที่จับได้มีบาดแผลตามลำตัวไม่สามารถนำไปขายได้

วันที่ 16 ก.ค.64 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง (ศรชล.จว.รย.) โดยนาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รอง ผอ.ศรชล.จว.รย. และนาวาเอก พิศาล หาญภักดี หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง (ศคท.จว.รย.) ได้ลงพื้นที่สร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และพบปะพูดคุยกับ นายบรรเจิด ล่วงพ้น ประธานชุมชนประมงพื้นบ้านเรือเล็กโบสถ์ญวน นายวีรศักดิ์ คงณรงค์ และนายวรวุธ คงณรงค์ ผู้แทนชาวประมง กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการทำประมงบริเวณหาดแม่รำพึง พบว่าสัตว์น้ำที่จับได้มีบาดแผลตามลำตัว และไม่สามารถนำไปขายได้ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากมลพิษทางทะเล หรือคุณภาพของน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือเกิดโรคระบาด


ในการนี้ ได้แจ้งกับ นายบรรเจิดฯ และผู้แทนชาวประมง กรณีที่จับสัตว์น้ำที่มีบาดแผลได้ ให้แจ้ง ศรชล.จว.รย. และ ศคท.จว.รย. เพื่อจะได้ประสานงานกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำทะเลและสัตว์น้ำที่มีบาดแผลไปตรวจสอบ และจะนำผลการวิเคราะห์ แจ้งให้ชุมชนประมงพื้นบ้านเรือเล็กโบสถ์ญวน รับทราบต่อไป ณ สมาคมประมงระยอง อ.เมือง จ.ระยอง


ภาพ/ข่าว สนง.ศรชล.ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645