Input your search keywords and press Enter.

เมืองพัทยา ประชุมรับฟังความคิดเห็นขับเคลื่อนนโยบาย NEO PATTAYA พัทยาโฉมใหม่

เมืองพัทยา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขับเคลื่อนนโยบาย “NEO PATTAYA พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน “มุ่งพัฒนาพื้นที่ “เขาพัทยา”ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา

วันที่ 13 ก.ค.64 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาได้มอบหมายให้ นายบุญเทียน จันสุข ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เป็นประธานเปิดการประชุมรับพังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบและกำหนดรูปแบบการลงทุน เพื่อพัฒนาเขาพัทยา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน


นายบุญเทียน จันสุข ผู้อำนวยการสำนักการช่าง กล่าวว่า เมืองพัทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่โดยได้กำหนดนโยบายสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการ “NEO PATTAYA พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโดยส่งเสริมบทบาท อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ สร้างแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ทุกส่วนของพัทยา เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วนโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบและกำหนดรูปแบบการลงทุน เพื่อพัฒนา เขาพัทยา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ถือเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ที่สำคัญ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ รักษาพื้นที่สีเขียว แสดงอัตลักษณ์ความเป็นเมืองพัทยา เป็นสถานที่พักผ่อน นันทนาการ เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เมืองพัทยามีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


นายบุญเทียน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญ ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหาความต้องการ แนวคิดการพัฒนา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสม ส่งเสริมศักยภาพ โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่และมีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ในภาพรวมอื่นๆ สามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองพัทยาอย่างยั่งยืนต่อไป


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645